Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu 10 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9

(07:47 | 24/07/2020)

Vừa qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật. Sở Tư pháp Kiên Giang xin giới thiệu tóm tắt nội dung của các Luật, cụ thể như sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày 10/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp năm 2012, năm 2018. Luật này đã bổ sung 01 điều, 04 khoản và 04 điểm; sửa đổi, bổ sung 08 điều, 22 khoản và 09 điểm. Theo đó, Luật Giám định tư pháp mở rộng phạm vi của giám định tư pháp theo hướng giám định tư pháp được trưng cầu, thực hiện ngay từ giai đoạn “khởi tố”, thay vì từ giai đoạn điều tra vụ án hình sự như quy định hiện hành; bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự là “Phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

File đính kèm: Luật số 56/2020/QH14

2. Luật Thanh niên

Ngày 16/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thanh niên, Luật này có 7 chương, 41 điều và đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005. Luật không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội, gia đình và bản thân thanh niên để làm cơ sở pháp lý định hướng cho thanh niên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu nâng cao trách nhiệm.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

File đính kèm: Luật số 57/2020/QH14

3. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày 16/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Luật này, gồm 4 chương, 42 điều quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án đối với hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại, công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Luật quy định điều kiện được bổ nhiệm Hòa giải viên: Đã là Thẩm phán, Thanh tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên, luật sư,…; Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại; Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại.

Người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an thì không được bổ nhiệm làm Hòa giải viên.

 Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

File đính kèm: Luật số 58/2020/QH14

4. Luật Doanh nghiệp

Ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Doanh nghiệp. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật Doanh nghiệp năm 2020, gồm 10 chương, 218 điều có nhiều cải cách quan trọng. Theo đó, thủ tục hành chính được cắt giảm, tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, luật bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu "số" thay cho dấu "truyền thống”. 

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

File đính kèm: Luật số 59/2020/QH14

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật Đê điều số 79/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14.

Luật này đã bổ sung 04 loại thiên tai, gồm: gió mạnh trên biển, sương mù, cháy rừng và sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; bổ sung 05 loại công trình phòng chống thiên tai, gồm: kè, chống xâm nhập mặn, chống sụt lún đất, chống lũ quét, chống sét; bổ sung quy định lực lượng xung kích phòng, chống thiên tại được thành lập ở cấp xã, do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập.

 Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

File đính kèm: Luật số 60/2020/QH14

6. Luật Đầu tư

Ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đầu tư, có 7 Chương 77 Điều và đã thay thế Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

File đính kèm: Luật số 61/2020/QH14

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày 17/6/2020, Quốc hội thông qua Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

Luật sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng quy định các hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư xem xét quyết định theo quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.                                  

File đính kèm: Luật số 62/2020/QH14

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 18/6/2020, Quốc hội thông qua Luật số 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung  54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Luật này đã bỏ yêu cầu lập đề nghị theo quy trình chính sách đối với nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27. Ngoài ra, Luật này cho phép HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết định QPPL để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới; Bổ sung trường hợp cho phép địa phương được quy định TTHC trong trường hợp cần thiết đối với nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27, đồng thời, cho phép sửa đổi, bổ sung các VBQPPL có quy định TTHC ban hành trước ngày 01/7/2016 với điều kiện không làm phát sinh TTHC mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết TTHC đang áp dụng; Sửa đổi, bổ sung một số quy định để nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, soạn thảo, cơ quan ban hành VBQPPL.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

File đính kèm: Luật số 63/2020/QH14

9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày 18/6/2020, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Luật này, có 11 chương, 101 điều quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định cụ thể về lĩnh vực đầu tư, quy mô đầu tư, phân loại dự án PPP và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Hội đồng thẩm định dự án PPP, Vốn nhà nước trong dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, huy động vốn của doanh nghiệp dự án, Kiểm toán Nhà nước đối với dự án PPP.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

File đính kèm: Luật số 64/2020/QH14

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày 19/6/2020, Quốc hội thông qua Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung  11 điều và bổ sung 03 điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội; đổi tên “Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” thành “Ủy ban văn hóa, giáo dục” và đổi tên “Ủy ban về các vấn đề xã hội” thành “Ủy ban xã hội” để bắt đầu thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

File đính kèm: Luật số 65/2020/QH14

Kim Loan

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 56.2020.QH14 Luat giam dinh tu phap sua doi.pdf; 57.2020.QH14 Luat thanh nien.pdf; 58.2020.QH14 Luat hoa giai doi thoai tai toa an.pdf; 59.2020.QH14 Luat doanh nghiep.pdf; 60.2020.QH 14 Luat sua doi Luat phong chong thien tai va luat de dieu.pdf; 61.2020.QH14 Luat dau tu.pdf; 62.2020.QH14 Luat xay dung sua doi.pdf; 63.2020.QH14 Luat ban hanh VBQPPL sua-doi.pdf; 64.2020.QH14 Luat dau tu theo phuong thuc doi tac cong tu (1).pdf; 65.2020.QH14 Luat to chuc quoc hoi sua doi.pdf