Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Bổ sung một số quy định về điện luật

(16:39 | 03/06/2020)

Ngày 21/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Nghị định bổ sung quy định đối với Dây bọc là dây dẫn điện có mức cách điện tối thiểu bằng điện áp pha của đường dây; Bổ sung quy định Đường dây dẫn điện được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, theo quy định thì Chủ đầu tư xây dựng, cải tạo đường dây dẫn điện có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư/đơn vị quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để thỏa thuận và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đường dây dẫn điện, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, cộng đồng theo quy định của pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến an toàn điện, an toàn cho công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, bổ sung 1 điều quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực, theo đó việc thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị thiệt hại do phải giải tỏa được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi các quy định đối với bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình, cây,… trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và bồi thường chi phí di chuyển.

Nghị định hủy bỏ các điều, khoản của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP gồm khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 6, khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 9, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 17, Điều 19, Điều 21, điểm d khoản 1 Điều 24 .

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21/4/2020.

Võ Thị Thúy Phượng