Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

(14:26 | 28/05/2020)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước, bảo đảm sự đồng bộ với các luật khác có liên quan; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý tài chính công, tài sản công, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Ngày 26/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật số 55/2019/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (gọi tắt là Luật). Sở Tư pháp xin giới thiệu nội dung của Luật, như sau:

1. Luật quy định rõ về Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; đồng thời, quy định rõ thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong việc kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Mặt khác, trong quá trình kiểm toán, KTNN có quyền kiểm tra, đối chiếu hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán. Quy định này phù hợp với nguyên tắc ở đâu có tài chính công, tài sản công thì ở đó phải được kiểm toán nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đúng quy định pháp luật, hiệu quả và chống thất thoát lãng phí nguồn lực nhà nước.

2. Một trong những nhiệm vụ căn bản, quan trọng được ghi nhận bổ sung của KTNN là thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật quy định thêm về nhiệm vụ của KTNN xem xét, quyết định việc kiểm toán không có trong kế hoạch kiểm toán năm của KTNN khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức. Trường hợp không thực hiện kiểm toán theo quy định trên thì khi thông báo rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị.

3. Luật nâng cao yêu cầu về hoạt động kiểm toán bằng cách quy định về KTNN tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm bảo đảm mọi hoạt động kiểm toán đều được kiểm tra, soát xét về chất lượng; Kiểm soát chất lượng kiểm toán được thực hiện thường xuyên, liên tục đối với toàn bộ hoạt động kiểm toán của KTNN và Tổng KTNN quy định cụ thể về tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Luật cũng mở rộng quyền cho đơn vị được kiểm toán khiếu nại về hành vi của thành viên Đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

4. Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán được nhận thông báo kết luận, kiến nghị của KTNN bằng văn bản và có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN, gửi báo cáo kết quả thực hiện cho KTNN. Người khiếu nại vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của KTNN trong quá trình khiếu nại, trừ trường hợp có quyết định đình chỉ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Luật này bổ sung quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán. Cụ thể, thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN tối đa là 30 ngày, tính từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn này có thể được kéo dài đến 45 ngày. Trường hợp người khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa là 45 ngày và có thể kéo dài đến 60 ngày nếu như vụ việc phức tạp.

5. Luật này bổ sung quy định về việc khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN, cụ thể như sau:

- Quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN bị khởi kiện bao gồm: Quyết định giải quyết khiếu nại về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán; Quyết định giải quyết khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của KTNN.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN, Tổng KTNN có trách nhiệm giải quyết lại vụ việc và điều chỉnh báo cáo kiểm toán, gửi báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị đã điều chỉnh cho người khởi kiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

* Ngoài việc được quyền yêu cầu đơn vị kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán; KTNN còn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nói trên để khai thác, thu thập tài liệu liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm toán. Tuy nhiên, KTNN khi thực hiện công việc này phải bảo đảm giữ bí mật, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật này còn bổ sung quyền hạn của KTNN được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020./.

Kim Loan