Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc bổ sung kinh phi xây dựng, duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020

(16:49 | 28/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1667-DN-STP.signed.pdf