Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo v/v ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở Tư pháp khi Giám đốc vắng mặt

(15:34 | 31/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 948-TB-STP.signed.pdf