Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem với cỡ chữAA

Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 06 đến ngày 14/10/2020

(14:14 | 20/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; LLTP 06-14-10.pdf