Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

(09:59 | 24/12/2020)

Kiên Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2020

                                                                        
         
Sáng ngày 23/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh ủy quyền cho đồng chí Trần Văn Khái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách chủ trì và điều hành Hội nghị. Tham gia Hội nghị còn có đồng chí Lư Thị Trang Đài - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đồng chí Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ nhiệm Hội luật gia, Chủ tịch Hội Công chứng; Cục Trưởng và Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và một số Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang

Theo báo cáo, năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội nói chung đã tác động lớn đến việc triển khai công tác, nhưng toàn ngành Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL nhìn chung được cải thiện tốt hơn; công tác rà soát VBQPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt, nhất là rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, ngành theo yêu cầu, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, TGPL, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu LLTP, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ tiếp tục thu được nhiều kết quả ấn tượng; tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về phát luật đạt nhiều kết quả tốt. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành, trong Ngành được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Các lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh các kết quả nêu trên, công tác tư pháp, pháp chế trong năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Chất lượng một số hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL còn thấp; tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết có xu hướng tăng trở lại...

Hội nghị đã trình bày 04 báo cáo chuyên đề về: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Những vấn đề lưu ý chuẩn bị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tiếp tục thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính; Phát huy vai trò của cơ quan tư pháp địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu tại các điểm cầu thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư pháp tại địa phương và có kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Điểm cầu Trung ương

 

Năm 2020, công tác Tư pháp sẽ: Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, ban hành và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045...; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn ; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nghiên cứu khả năng xây dựng Luật tổ chức thi hành pháp luật; Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế sau khi được ban hành; Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014; triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp…

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp theo các nghị định mới của Chính phủ; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0, Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng;... Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thể chế pháp luật và thực thi pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng đất nước trên tinh thần kỷ cương phép nước, phát huy dân chủ, phát triển đất nước có kỷ luật, kỷ cương. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành Tư pháp: “Chính phủ ta trong bất kỳ điều kiện nào cũng nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngành Tư pháp”. Ngành Tư pháp không trực tiếp làm ra của cải vật chất, nhưng là nền tảng để tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong phát triển đất nước. Do đó, Hội nghị ngành có ý nghĩa rất lớn, không chỉ trong năm 2021, trong 05 năm mà còn trong các năm tiếp theo, đây là trách nhiệm rất lớn của cán bộ trong ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh. “Một xã hội dân chủ, kỷ cương, pháp luật như Việt Nam, quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo vệ đúng mức là niềm tin quan trọng để xã hội yên tâm, người dân phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển đất nước”.  Mặt khác, chúng ta đã thực hiện gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với cải cách tư pháp; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hình sự, dân sự, tổ chức hoạt động của cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng, hội nhập quốc tế, quốc phòng an ninh đã đat được kết quả tốt trong đó có vai trò của xây dựng pháp luật. Theo Thủ tướng, đến nay, khi đã đi gần hết nhiệm kỳ và nhìn lại, chúng ta vui mừng nhận thấy, với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu, Bộ và ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng không chỉ đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật mà còn là chỗ dựa vững chắc cho các Bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành. Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò là “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ trong những năm qua.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng và tràn đầy tình cảm với ngành Tư pháp. Trong đó, Thủ tướng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp tích cực của công tác Tư pháp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức thưc tế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tư pháp. Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ và quán triệt sâu sắc trong toàn ngành Tư pháp các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Bộ, ngành Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là cá nhân Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Ban, bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương.

Bích Liễu - Văn phòng Sở