Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(10:17 | 11/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nhằm kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung cơ bản của Luật, đáp ứng yêu cầu tiếp cận và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao đổi những điểm mới của Luật để thi hành đúng và thống nhất theo quy định.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó, tại điểm cầu cấp tỉnh có gần 40 đại biểu là đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyên viên nghiên cứu.

Tại điểm cầu của 15 huyện, thành phố gồm có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cùng đại biểu tại các điểm cầu trao đổi, thảo luận và làm rõ những quy định mới của Luật.

Hội nghị triển khai Luật bước đầu là nền móng cập nhật thông tin cho việc tổ chức thi hành các quy định của Luật trong toàn tỉnh, góp phần tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL tại địa phương.

Thuỳ Lan