Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

(14:25 | 15/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1478/KH-STP ngày 17/8/2020 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác pháp chế, chiều ngày 11/9/2020, Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

          Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Vũ Bằng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thủ trưởng các Phòng thuộc Sở.

          Tại buổi làm việc, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế như: kiện toàn tổ chức pháp chế và các điều kiện đảm bảo cho công tác pháp chế; công tác xây dựng pháp luật về tham mưu xây dựng, ban hành văn bản văn bản quy phạp pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,..

           

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/7/2020, Sở đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh ban hành 11 văn bản (05 văn bản quy phạm pháp luật và 06 văn bản cá biệt) như: Nghị quyết bổ sung danh mục đầu tư trung hạn 2016 - 2020, Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020… Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và nhiều văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền tại Sở, trực tiếp tại một số huyện và thông qua truyền hình, trang thông tin điện tử của Sở.

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo đó Sở không có tổ chức Phòng pháp chế riêng (bộ phận pháp chế của Sở hiện nay chỉ có 01 công chức biên chế thuộc Văn phòng kiêm phụ trách chuyên môn). Do đó, về nguồn kinh phí và cơ sở vật chất không có bố trí riêng để phục vụ cho hoạt động này. Tuy nhiên, để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của ngành trong những năm tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư có dự kiến sẽ hình thành bộ phận pháp chế của Sở, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý những nội dung chưa phù hợp nêu trong Báo cáo và đề nghị đơn vị cần quan tâm hơn đến công tác pháp chế. Đồng thời, Đoàn cùng Sở trao đổi, thảo luận những vấn đề về quy trình ban hành văn bản; lưu ý những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, giải đáp những kiến nghị của Sở nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cũng như nâng cao chất lượng trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở trong công tác pháp chế. Bên cạnh đó, Sở cần quan tâm hơn công tác xây dựng văn bản, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cần bố trí một công chức pháp chế chuyên trách. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất và chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục nâng cao công tác tham mưu ban hành các văn bản, hạn chế sai sót về thể thức, đảm bảo văn bản được khả thi và phù hợp với quy định của văn bản cấp trên, cũng như nâng cao chất lượng trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và phổ biến giáo dục pháp luật.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở có gặp những khó khăn, vướng mắc thì trực tiếp trao đổi với Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp để kịp thời tháo gỡ giúp ban hành văn bản đúng quy định, đúng tiến độ.

Hồng Nhiên