Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

(14:10 | 24/07/2020)

                       Kiên Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Sáng ngày 23/7, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở và đồng chí Lư Thị Trang Đài – Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp.

 (Toàn cảnh Hội nghị)

Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở cho biết, ngành Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện bài bản các nhiệm vụ công tác tư pháp và tương đối đầy đủ theo chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các lĩnh vực công tác đều có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và được triển khai thực hiện kịp thời theo tiến độ kế hoạch, trong đó nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả tích cực như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL đã giúp cho tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương; Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; Phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; Công tác trợ giúp pháp lý đã giúp cho người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em ngày càng có khả năng tiếp cận pháp luật nhiều hơn, thể hiện được chính sách và sự quan tâm thiết thực nhất của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

(Đồng chí Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở)

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tư pháp ở địa phương, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Hộ tịch, cũng như việc sử dụng các biểu mẫu của Thông tư này; việc thực hiện Tiểu đề án 2 “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú” cũng gặp không ít khó khăn khi chưa cấp được các giấy tờ tùy thân cho người dân; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các địa phương thường xuyên bị quá tãi; việc sử dụng Tủ sách pháp luật ở cơ sở cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, tránh lãng phí và kiến nghị áp dụng Tủ sách pháp luật điện tử…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Trong 6 tháng cuối năm 2020 với sự đoàn kết, quyết tâm cao, đồng chí đề nghị tập thể Ngành Tư pháp Kiên Giang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản. Tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL, đôn đốc xử lý những văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm; chú trọng thực hiện việc xử lý các văn bản đã hết hiệu lực, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát hiện thông qua rà soát. Tham mưu tổ chức tốt việc triển khai các đạo luật mới; hướng dẫn triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; tiếp tục phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Lớp bồi dưỡng hòa giải viên cơ sở. Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật một số lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh cần gắn với việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc. Tập trung hoàn thành việc thực hiện Tiểu Đề án 2 “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú”. Tổ chức tập huấn công tác bồi thường nhà nước tại địa phương theo kế hoạch.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực luật sư, giám định tư pháp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định. Tập trung kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ công chức làm công tác tư pháp, đặc biệt là công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã trong đó, chú trọng chỉ đạo đào tạo trình độ trung cấp luật trở lên đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để bảo đảm thực hiện tốt công tác tư pháp ở những cấp này...

 

(Đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị)

Bích Liễu - Văn phòng sở