Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020

(16:48 | 17/02/2020)

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND công tác pháp chế năm 2020.

Tại Kế hoạch số 19/KH-UBND, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác pháp chế; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế trong việc tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ công chức pháp chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 phải bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp; bộ, ngành chủ quản và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ, nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để chủ động thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

          Về kiện toàn tổ chức pháp chế, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp nhà nước đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử công chức pháp chế, nhân viên pháp chế tham dự tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến công tác pháp chế do trung ương hoặc Sở Tư pháp tổ chức; chỉ đạo thực hiện công tác pháp chế thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp theo đúng quy định.

Hoàng Thắng