Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018

(15:51 | 11/01/2019)

         Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) trong năm 2018, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019

         Sáng ngày 11/01/2019, Lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị có 60 đại biểu tham dự với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 03 đồng chí: Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trần Minh Chiến – Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trưởng ban thanh tra nhân dân; đồng chí Phạm Thị Hương – Chánh Văn phòng Sở, Phó Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức trong năm 2018; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo công khai tài chính. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo; đồng thời bàn bạc các nội dung, chỉ tiêu và thông qua nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 của Sở Tư pháp.

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khái  - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 để công chức, viên chức phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2019./.

Phạm Liễu