Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

(14:42 | 10/12/2018)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Thông tư này có 5 Chương, 23 Điều, trong đó hướng dẫn về việc tổ chức báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận 1 cửa; các biểu mẫu thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông; mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính các cấp; chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về đối tượng áp dụng: gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và có liên quan trong giải quyết TTHC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2019./.

Hòa Hiệp

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thông tư 01-2018 của Văn phòng chính phủ.pdf