Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

(15:33 | 03/07/2020)

Kiên Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2020

Sáng ngày 03/7/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lâm Minh Công – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Lư Thị Trang Đài - Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên Sở Tư pháp.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã được nghe ông Trần Văn Khái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong 6 tháng qua, Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét, kiểm tra 08 đề nghị xây dựng VBQPPL; góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thực hiện trong năm 2020 và 18 dự thảo VBQPPL của Trung ương và địa phương (06 luật, 02 nghị định, 01 thông tư, 01 nghị quyết và 08 quyết định); giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 100% VBQPPL (12 quyết định); tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020 cho gần 60 đại biểu làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và Phòng Tư pháp cấp huyện. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/02/2020 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho 400 đại biểu đến từ các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 129 hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính, trong đó thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 84 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các kế hoạch về thực hiện công tác PBGDPL; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực. tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 19/CTrPH-STP-HLHPN ngày 08/5/2020 về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2020… Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; đảng viên quán triệt và thực hiện tốt tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (kháo XI, khóa XII) và Chị thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2020; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên, quần chúng.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. Các đồng chí dự Hội nghị đều thống nhất với nội dung của báo cáo.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Công – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp nhận định: Trong 6 tháng đầu năm, toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, cũng cần tập trung thực hiện một số nội dung trong 6 tháng cuối năm như sau: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục lãnh đạo đảng viên quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” và Chuyên đề 2020; tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức, cán bộ ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh; rà soát, sắp xếp, bố trí, luân chuyển công chức, viên chức cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, năng lực, sở trường công tác; quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng…, đồng thời công tác dân vận phải đi vào thực tế, đáp ứng tình hình hiện nay của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng./.

Đồng chí Lâm Minh Công – Bí thư Đảng ủy kết luận Hội nghị

Bích Liễu - Văn phòng sở