Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

TRiển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2020

(14:36 | 19/06/2020)

Trên cơ sở Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2020.

Trong năm 2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành và U Minh Thượng.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

Thời gian kiểm tra thực hiện trong tháng 8/2020, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện được kiểm tra gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2020; mốc thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020.

Cơ quan được kiểm tra xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi đoàn kiểm tra nghiên cứu. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ quan được kiểm tra báo cáo, giải trình các nội dung mà Đoàn kiểm tra cần làm rõ. Đại diện đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Đoàn kiểm tra để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

          Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật./.

Lưu Quang Khem