Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020

(13:55 | 12/02/2020)

Ngày 22/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2020. Trong đó, xác định 07 nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn thảo. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành kịp thời và có hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xử lý văn bản đã được phát hiện, kết luận không phù hợp với quy định. Phối hợp tốt với các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện việc rà soát, xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Trung ương.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài, liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý tài sản đảm bảo thi hành án, nhất là trong các vụ việc kinh tế, tham nhũng.

3. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng, vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

4. Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn, đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. Tăng cường truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng.

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022”.

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành
. Xây dựng, nâng cấp, triển khai và
duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp.

7. Nâng cao năng lực, tinh thần trách trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định, hướng dẫn chung; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bích Liễu - Văn phòng sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 08_KH-UBND.signed.pdf