Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

(09:29 | 31/12/2019)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đồng thời, để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền; rà soát văn bản QPPL theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2020.

Tại Kế hoạch số 174/KH-UBND, UBND tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra văn bản phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành phải được kiểm tra, xử lý bằng các hình thức và biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật. Công tác rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát theo quy định; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền với việc tự kiểm tra, rà soát của cơ quan ban hành văn bản nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

Trách nhiệm của Sở Tư pháp, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố được giao trong Kế hoạch như sau:

Giám đốc Sở Tư pháp là đầu mối giúp UBND tỉnh tự kiểm tra các quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kịp thời tổng hợp, lập hồ sơ kiểm tra văn bản khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, báo cáo ngay kết quả kiểm tra văn bản với UBND tỉnh để xem xét và xử lý theo quy định. Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản QPPL cấp huyện gửi đến; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nghị quyết, quyết định QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành có dấu hiệu trái pháp luật (nếu có); theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh. Tổng hợp Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2020 của tỉnh trình UBND ký gửi về Bộ Tư pháp theo quy định.

Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp lập hồ sơ kiểm tra văn bản và báo cáo ngay kết quả kiểm tra văn bản đến UBND tỉnh để xem xét và xử lý theo quy định. Thực hiện rà soát văn bản thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; kịp thời tham mưu xử lý kết quả đúng theo quy định. Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của cơ quan mình gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung Kế hoạch và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản, trong đó chú trọng việc tổ chức tự kiểm tra văn bản do cấp huyện ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền đối với nghị quyết của HĐND, quyết định UBND cấp xã.

Về thời gian thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2020; ngoài các báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp; chậm nhất ngày 31 tháng 01 năm 2021, báo cáo của UBND huyện, thành phố phải được gửi đến Sở Tư pháp để tổng hợp, trình UBND tỉnh ký gửi Bộ Tư pháp.

Số liệu báo cáo thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nội dung báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL được thực hiện theo Khoản 3, Điều 135 và Khoản 3, Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Hoàng Thắng