Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực

(08:20 | 24/05/2019)

Ngày 12/4/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 401/KH-STP về việc kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2019 và ngày 02/5/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 49/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp là thành viên Đoàn Kiểm tra.

Theo Kế hoạch, Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra tại 04 Phòng Tư pháp cấp huyện và 04 UBND cấp xã, cụ thể: Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thuận, huyện Châu Thành, huyện Tân Hiệp và thành phố Hà Tiên; UBND xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận; UBND xã Minh Hòa, huyện Châu Thành; UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp và UBND xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên.

          Việc kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực trong năm 2018; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Qua đó, có những giải pháp, hướng dẫn nhằm giúp địa phương tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới tại địa phương.

Phương Linh