Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư

(12:36 | 23/05/2019)

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Theo đó, Thông tư quy định các nội dung cụ thể như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi chung là bồi dưỡng);  trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đối tượng áp dụng: Các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Về nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng: Bảo đảm đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình và chất lượng bồi dưỡng. Bảo đảm trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng.

- Về nội dung, hình thức bồi dưỡng:

Một là, tùy thuộc vào yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, nội dung bồi dưỡng bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây: Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật; Kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư; Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư.

Hai là, việc bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư.

- Về tổ chức thực hiện bồi dưỡng: Gồm Đoàn luật sư; cơ sở đào tạo nghề luật sư.

- Về trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư:

 Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng.

Đảm bảo luật sư của tổ chức mình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng theo quy định của Thông tư này.

Thông tư số 02/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Hòa Hiệp

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; VanBanGoc_Thong_tu_02.2019[1].pdf