Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Quyền Trẻ em trong xây dựng pháp luật ở địa phương

(09:03 | 21/03/2019)

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 36/2018/TT-LĐTBXH hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em thì trẻ em là người dưới 16 tuổi. Thông tư số 36/2018/TT-LĐTBXH quy định khi xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phải tổ chức thực hiện việc lấy kiến của đối tượng chịu sự tác động có độ tuổi dưới 16.

Việc lấy ý kiến trẻ em được tổ chức thực hiện trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của trẻ em, cung cấp đầy đủ thông tin cho trẻ em, nội dung, hình thức lấy ý kiến phải phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến; bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em tham gia ý kiến.

Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, ý kiến của Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phải được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích; người thực hiện lấy ý kiến của trẻ em phải có kiến thức, thái độ thân thiện, kỹ năng phù hợp để làm việc với trẻ em; tổng hợp, tiếp thu những ý kiến phù hợp vào dự thảo văn bản trước khi ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, giải trình những ý kiến không tiếp thu.

Để thực hiện các nguyên tắc này, Thông tư quy định cụ thể khâu chuẩn bị, trong đó có khâu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của trẻ em và xây dựng bộ công cụ lấy ý kiến của trẻ em đảm bảo khoa học, ngắn gọn, đơn giản và phù hợp với hình thức lấy ý kiến trẻ em.

Nhằm đảm bảo nội dung này, Thông tư quy định nhiều hình thức lấy ý kiến đa dạng như: Phiếu lấy ý kiến; tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua điện thoại; thông qua môi truờng mạng và các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, sau khi lấy ý kiến phải thông tin, phản hồi việc tiếp thu ý kiến của trẻ em thông qua các hình thức như: Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp báo; thông qua điện thoại; thông qua môi trường mạng; các phương tiện thông tin đại chúng; gửi văn bản đến trường học, cộng đồng, địa phương nơi tổ chức láy ý kiến của trẻ em để niêm yết công khai; các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư số 36/2018/TT-LĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Có thể thấy, việc quy định lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em tại Thông tư số 36/2018/TT-LĐTBXH là kịp thời, đảm bảo quyền được tham gia, nói lên những suy nghĩ, nguyện vọng về những vần đề liên quan trực tiếp đến bản thân mìnhphù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bởi việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản là một quy định quan trọng và bắt buộc trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Phan Thị Thùy Lan

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông tư 36.2018.TT.BLĐTBXH.pdf