Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả Hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của tỉnh Kiên Giang

(09:41 | 11/03/2019)

Nhằm đảm bảo thống kê đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định việc hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện định kỳ 05 năm một lần.

Ngày 03 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 761/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh Kiên Giang kỳ đầu đến hết ngày 31/12/2013. Kết quả có 175 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 351 Quyết định và 48 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực thi hành.

Tiếp tục thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản QPPL định kỳ, ngày 01 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh Kiên Giang kỳ 2014 – 2018. Kết quả cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 203 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 431 Quyết định và 39 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực thi hành, tăng 28 Nghị quyết, 80 Quyết định và giảm 09 Chỉ thị so với kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ đầu. Trong số 673 văn bản còn hiệu lực kỳ 2014 – 2018, tỉnh xác định có 126 văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Đồng thời, từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018, tỉnh Kiên Giang có 314 văn bản QPPL hết hiệu lực, gồm 292 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 22 văn bản hết hiệu lực một phần.

Ngoài ra, kết quả hệ thống hóa văn bản còn bao gồm Tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. Tập hệ thống hóa văn bản được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, trong đó các văn bản QPPL của tỉnh còn hiệu lực được liên kết đường dẫn đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu và sử dụng văn bản.

 Việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 giúp tỉnh hệ thống và xác định hiệu lực của toàn bộ các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2018, phục vụ cho việc quản lý và sử dụng văn bản của các cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thể tra cứu, xác định hiệu lực, lưu trữ văn bản và sử dụng khi cần thiết./.

Thùy Lan