Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất hỗ trợ chi phí mai táng...” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:23 | 28/02/2019)

Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả, ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính, thực hiện việc niêm yết công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Việc triển khai thực hiện Đề án phải đạt được mục tiêu của Đề án theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính./.

Phương Linh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch 07-KH-UBND ngày 18-01-2019.pdf