Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo

(14:40 | 16/08/2017)

Giám Đốc Sở

Họ và tên: Lâm Minh Công

Số điện thoại: 02978.565656

Email: lmcong.stp@kiengiang.gov.vn

Phó Giám Đốc Sở

Họ và tên: Trần Văn Khái

Số điện thoại: 02978.600655

Email: tvkhai.stp@kiengiang.gov.vn

Phó Giám Đốc Sở

Họ và tên: Lư Thị Trang Đài

Số điện thoại: 02978.655856

Email: lttdai.stp@kiengiang.gov.vn

LHD