Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo

(14:40 | 16/08/2017)

1.

Giám đốc:

ª Họ và tên: ông - 

ª Số điện thoại: 

ª Mail: 

ª Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Định hướng xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hằng năm; các đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư pháp.

- Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước.

- Công tác thi đua, khen thưởng.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp).

- Công tác bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, thi hành án dân sự, thừa phát lại và các lĩnh vực tư pháp khác).

- Trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

- Chủ tài khoản của cơ quan.

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Phòng Công chứng số 1.

d) Chỉ đạo công tác tư pháp thành phố Rạch Giá.

2.

Phó Giám đốc:

ª Họ và tên: ông - Trần Văn Khái

ª Số điện thoại: 02978.600655

ª Mail: tvkhai.stp@kiengiang.gov.vn

ª Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Công tác pháp chế.

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Công tác đấu giá tài sản.

- Công tác trợ giúp pháp lý.

b) Tham gia thành viên các hội đồng, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Phòng Công chứng số 2.

d) Chỉ đạo công tác tư pháp các huyện, thành phố: Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và thành phố Hà Tiên.

3.

Phó Giám đốc:

ª Họ và tên: bà-Lư Thị Trang Đài

ª Số điện thoại: 02978.655856

ª Mail: lttdai.stp@kiengiang.gov.vn

ª Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính;

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật.

b) Tham gia thành viên các hội đồng, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

d) Chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

4.

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:

ª Họ và tên: ông - Bùi Đức Độ

ª Số điện thoại: 02973.861.627

ª Mail: lmcong.stp@kiengiang.gov.vn

ª Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý;

- Phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng về trợ giúp pháp lý;

- Cổng thông tin điện tử của Trung tâm;

- Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Thực hiện nhiệm vụ chủ tài khoản của Trung tâm;

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý;

    - Nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5.

Trưởng phòng Công chứng số 1:

ª Họ và tên: ông - Nguyễn Thanh Lâm

ª Số điện thoại: 02973. 861.794

ª Mail: lmcong.stp@kiengiang.gov.vn

ª Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Trực tiếp thực hiện công chứng các loai hợp đăng, giao dịch theo quy định của pháp luật khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu do công chứmg viên chịu trách nhiệm thực hiện.

 2. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công chứng theo thẩm quyền.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.


 

LHD