Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem với cỡ chữAA

Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 01/10 đến ngày 02/10/2020

(14:15 | 06/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; LLTP 01-02-10-2020.pdf