Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

(14:01 | 04/06/2020)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nghị định này, có 5 Chương và 21 Điều, quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức).

Tại Điều 4 của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, quy định căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức, như sau:

- Căn cứ xác định vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Căn cứ xác định biên chế công chức, trên cơ sở vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ các quy định trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức, theo vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; tiên chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Theo đó, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý trước ngày 31/10/2020. Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương trước ngày 31/12/2020.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020, thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015./.

Kim Loan